Acatistul Sfântului Serafim de Sarov,
mare făcător de minuni


(2 IANUARIE)

Condacele si Icoasele

Condacul 1:

Facatorule de minuni si preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutatorule si rugatorule al nostru, Sfinte Parinte Serafime, marind pe Domnul cel ce te-a preaslavit pe tine, cantare de lauda iti aducem tie. Tu dar, ca cel ce ai mare indrazneala catre Domnul, din toate nevoile slobozeste-ne pe noi, cei care strigam catre tine: Bucura-te, preacuvioase Parinte Serafime, mare facator de minuni din Sarov!

Icosul 1:

Creatorul ingerilor te-a ales pe tine de la inceput ca sa preaslavesti prin viata ta cea minunata Numele Sfintei Treimi, caci te-ai aratat cu adevarat inger pe pamant si serafim in trup si, ca o raza prealuminata a vesnicului soare al dreptatii, viata ta a stralucit. Iar noi vazand nevointele tale cele prealaudate, cu evlavie si cu bucurie tie cantam acestea:

Bucura-te, dreptarul credintei si al evlaviei,
Bucura-te, chipul blandetei si al smereniei,
Bucura-te, marirea cea preaslavita a dreptilor,
Bucura-te, mangaierea cea lina a mahnitilor,
Bucura-te, lauda preaiubita a monahilor,
Bucura-te, ajutorarea preaminunata a traitorilor in lume,
Bucura-te, slava si apararea tarii Rusesti,
Bucura-te, impodobirea sfanta a pamantului Tambovului,
Bucura-te, preacuvioase Parinte Serafime, mare facator de minuni din Sarov.

Condacul al 2-lea:

Vãzând maica ta preacuvioasã, Pãrinte Serafime, dragostea ta cea fierbinte cãtre viata cãlugãreascã, a cunoscut voia Domnului cea Sfântã pentru tine si, ca pe un dar desãvârsit lui Dumnezeu aducându-te, te-a binecuvântat pe calea cea ingustã a cãlugãriei cu a sa sfântã cruce pe care tu ai purtat-o la piept pânã la sfârsitul vietii, arãtându-ti dragostea ta cea mare cãtre Cel ce s-a rãstignit pentru noi, Hristos, Dumnezeul nostru, cãruia toti cu umilinta sã-i cântãm: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Cuget ceresc ti s-a dãruit tie, Sfinte al lui Dumnezeu, cãci din tineretile tale, necontenit nãzuind la cele ceresti, ai lãsat casa pãrinteascã pentru impãrãtia lui Dumnezeu si adevãrul ei. Pentru aceasta primeste de la noi laudele acestea:

Bucurã-te, fiu de Dumnezeu ales, al orasului Kursk,
Bucurã-te, al pãrintilor celor cucernici odraslã preaslãvitã,
Bucurã-te, cel ce ai mostenit virtutile maicii tale,
Bucurã-te, cel ce ai invãtat de la dânsa evlavia si rugãciunea,
Bucurã-te, cã de la maica ta la lupte duhovnicesti, cu crucea ai fost binecuvântat,
Bucurã-te, cã pânã la moarte aceastã binecuvântare cu sfintenie o ai pãstrat,
Bucurã-te, cã din dragoste cãtre Domnul casa pãrinteasca o ai lãsat,
Bucurã-te, cel ce frumusetile lumii acesteia de nimic le-ai socotit,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov.

Condacul al 3-lea:

Din tineretile tale puterea celui Preainalt cu adevãrat te-a acoperit, preacuvioase, tu, cãzând din inãltimea bisericii, nevãtãmat pãzindu-te pe tine Domnul, iar atunci când de boalã cumplit pãtimeai, insãsi Stãpâna lumii s-a arãtat aducându-ti vindecare din ceruri cãci din pruncie drept ai slujit lui Dumnezeu neincetat cântându-I: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Având stãruinta cãtre lucrarea vietii cãlugãresti celei asemenea ingerilor, ai mers la Sfânta cetate a Kievului pentru a te inchina Cuviosilor de la Pecerska, primind din gura Cuviosului Dositei porunca sã-ti indreptezi calea ta in Pustia Sarovului, cãci cu credintã venind de departe ai sãrutat acel Sfânt loc si, acolo sãlãsluindu-te, ai sfârsit viata ta cea plãcutã lui Dumnezeu. Iar noi minunându-ne de o asa purtare de grijã a lui Dumnezeu pentru tine, cu umilintã iti cântãm:

Bucurã-te, cel ce de lumeasca desertãciune te-ai lepãdat,
Bucurã-te, cel ce patria cereascã cu ardoare o ai dorit,
Bucurã-te, cã pe Hristos din toatã inima L-ai iubit,
Bucurã-te, cãci jugul cel bun al lui Hristos asupra ta l-ai luat,
Bucurã-te, cel ce ai fost desãvârsit ascultãtor,
Bucurã-te, pãzitorul cel adevãrat de poruncile dumnezeiesti,
Bucurã-te, cel ce mintea si inima ta, prin rugãciune, cãtre Dumnezeu le-ai intãrit,
Bucurã-te, stâlpul cel neclintit al Ortodoxiei,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov!

Condacul al 4-lea:

Viforul nãpastelor celor rele potolindu-l, ai strãbãtut toatã calea cea ingustã si indureratã a nevointei cãlugãresti purtând jugul vietii pustnicesti al zãvorârii, al tãcerii si al privegherii de multe nopti si astfel, prin harul dumnezeiesc urcând din putere in putere, de la fapte cãtre contemplarea lui Dumnezeu, te-ai mutat in locasurile de sus unde cu ingerii ii cânti lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Auzind si vãzând viata ta cea sfântã, preacuvioase Pãrinte Serafime, obstea toatã s-a mirat de tine si, venind, lua invãtãturã din cuvintele si din faptele tale slãvind pe Domnul cel ce este minunat intru Sfintii Sãi. Iar noi cu credintã si cu dragoste te lãudãm, preacuvioase Pãrinte, cântându-ti asa:

Bucurã-te, cel ce cu totul jertfã lui Dumnezeu te-ai adus,
Bucurã-te, cel ce inãltimea nepãtimirii ai ajuns,
Bucurã-te, ostasule al lui Hristos, cel cu bunã biruintã,
Bucurã-te, bun si credincios slujitor al Cerescului Stãpân,
Bucurã-te, inainte stãtãtorule cel neinfricat pentru noi cãtre Domnul,
Bucurã-te, rugãtorule al nostru cel neobosit cãtre Nãscãtoarea de Dumnezeu,
Bucurã-te, al crinului din pustie minunatã mireasmã,
Bucurã-te, al harului dumnezeiesc vas fãrã prihanã,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov!

Condacul al 5-lea:

Luminã dumnezeiascã a strãlucit in casa ta, preacuvioase, atunci când tu, bolnav fiind si pe patul mortii zãcând, insãsi Preacurata Fecioarã a venit la tine cu Sfintii Apostoli Petru si Ioan si a zis: "Acesta este din neamul meu!"- si s-a atins de capul tãu. indatã dar, fãcându-te sãnãtos, cu multumire lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Vãzând pizmasul neamului omenesc viata ta cea curatã si sfântã, preacuvioase Pãrinte Serafime, a vrut sã te piardã pe tine trimitând asupra ta oameni rãi care fãrã milã te-au bãtut lãsându-te abia viu. Tu insã, Pãrinte Serafime, ca un miel blând pe toate le-ai indurat rugându-te Domnului pentru prigonitorii tãi. De aceea, minunându-ne de a ta nerãutate, noi toti iti cântãm tie:

Bucurã-te, cãci cu blândetea si smerenia ta lui Hristos Dumnezeu I-ai fost urmãtor,
Bucurã-te, cãci cu nerãutatea ta pe duhul rãutãtii l-ai biruit,
Bucurã-te, al curãtiei sufletesti si trupesti sârguincios pãzitor,
Bucurã-te, pustnice cu darurile Duhului plinit,
Bucurã-te, ascetule de Dumnezeu preaslãvit si inainte vãzãtor,
Bucurã-te, povãtuitorule al monahilor cel minunat si de Dumnezeu inteleptit,
Bucurã-te, a Sfintei Biserici laudã si bucurie,
Bucurã-te, a Mânãstirii Sarovului slavã si lãudare,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov!

Condacul al 6-lea:

Pustia Sarovului propovãduieste nevointele si ostenelile tale, de Dumnezeu purtãtorule, plãcutule al lui Hristos, cãci desisurile si pãdurile ei de bunã mireasmã cu rugãciunea ta le-ai umplut. Urmând lui Ilie, prorocul lui Dumnezeu, si Botezãtorului Ioan, te-ai arãtat vlãstar pustiei mult roditoare prin darurile Duhului Sfânt cu a cãrui putere multe si preaslãvite fapte ai sãvârsit, indemnând pe credinciosi sã-I cânte lui Dumnezeu, dãtãtorului de bunãtãti: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Rãsãrit-a intru tine, fericite Serafime, un nou ales de Dumnezeu, vãzãtor asemenea lui Moise cãci, fãrã prihanã slujirea la altarul Domnului sãvârsind, te-ai invrednicit a-L vedea pe Hristos in Bisericã, cu puterile cele netrupesti venind. Iar noi, de aceastã bunãvointã a lui Dumnezeu minunându-ne, iti cântãm tie acestea:

Bucurã-te, vãzãtorule de Dumnezeu preaslãvit,
Bucurã-te, cel ce cu Lumina cea intreit strãlucitã ai fost luminat,
Bucurã-te, al Preasfintei Treimi slujitor credincios,
Bucurã-te, al Duhului Sfânt lãcas impodobit,
Bucurã-te, cel ce pe Hristos impreunã cu ingerii, cu ochii trupesti L-ai vãzut,
Bucurã-te, cã incã in trupul cel putrezitor fiind, dulceata Raiului mai inainte ai gustat,
Bucurã-te, cel ce cu pâinea vietii ai fost indestulat,
Bucurã-te, cel ce cu apa nemuririi ai fost adãpat,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov.

Condacul al 7-lea:

Voind iubitorul de oamneni, Dumnezeu sã arate intru tine, preacuvioase, a Sa nespusã milostivire cãtre oameni, cu adevãrat luminãtor de Dumnezeu strãlucit te-ai arãtat, cãci cu faptele si cuvintele tale pe toti ii aduci la evlavia si la dragostea dumnezeiascã. Astfel, cu strãlucirea faptelor tale fiind luminati si cu pâinea invãtãturii tale fiind indestulati, pe tine cu sârguintã te mãrim si lui Hristos, Celui ce te-a preaslãvit pe tine ii cântãm: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Vãzându-te pe tine nou ales al lui Dumnezeu, din locuri indepãrtate au alergat la tine credinciosii in necazuri si suferinte fiind, iar tu pe cei apãsati de nevoi nu i-ai depãrtat, revãrsând vindecãri, dãruind alinare, cu rugãciunile pentru ei mijlocind. Pentru aceasta in tot pãmântul rusesc vestea minunilor tale se rãspândea iar fii tãi duhovnicesti te slãveau pe tine asa:

Bucurã-te, pãstorul nostru cel bun,
Bucurã-te, pãrinte milostiv si blând,
Bucurã-te, lecuitorul nostru cel grabnic ajutãtor si plin de har,
Bucurã-te, tãmãduitorul neputintelor noastre cel milostiv,
Bucurã-te, in nevoi si impresurãri grabnic ajutãtorule,
Bucurã-te, mai inainte vãzãtorule al celor ce vor sã fie,
Bucurã-te, inainte vãzãtorule si mustrãtorule al gresealelor celor ascunse,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov!

Condacul al 8-lea:

Strãinã minune vedem la tine, preacuvioase, cãci, impovãrat de ani, slãbit si obosit fiind, o mie de zile si o mie de nopti pe piatrã in rugãciune ai petrecut. Cine este dar indreptãtit sã vesteascã suferintele si luptele tale pe care le-ai rãbdat, fericite Pãrinte, ridicându-ti mâinile cãtre Dumnezeu, pe Amalec cel inchipuit biruindu-l si Domnului cântându-I: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

"Intru totul esti dorire, intru totul dulceatã, preadulce Iisuse!"- Asa strigai in rugãciune, Pãrinte, in linistea deplinã a pustiei tale. Iar noi, cei intunecati cu desertãciunile si in pãcate toatã viata petrecând, dragostea ta cãtre Dumnezeu preamãrim si tie iti cântãm asa:

Bucurã-te, mijlocitorul mântuirii celor ce te iubesc si te cinstesc pe tine,
Bucurã-te, cel ce aduci pe pãcãtosi la indreptare,
Bucurã-te, sihastru tãcut si preaminunat,
Bucurã-te, rugãtorul pentru noi cel stãruitor,
Bucurã-te, cel ce ai arãtat inflãcãratã dragoste cãtre Domnul,
Bucurã-te, cel ce cu focul rugãciunii sãgetile vrãjmasului le-ai ars,
Bucurã-te, lumânare nestinsã prin rugãciune, in pustie strãlucind,
Bucurã-te, luminãtorule ce incãlzesti si luminezi cu daruri duhovnicesti,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov!

Condacul al 9-lea:

Toatã firea ingereascã s-a mirat de aceastã deosebitã vedere când Staretului in zãvorâre aflat, impãrãteasa Cerului si a Pãmântului S-a arãtat, poruncindu-i sã iasã din pustie si sã nu-i opreascã pe oamenii credinciosi sã vinã la el, ci pe toti sã-i invete a cânta lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep a spune puterea dragostei tale, fericite, cãci implinind porunca Maicii Domnului, tuturor ce veneau la tine in slujire te-ai predat, iar celor nepriceputi ai fost sfesnic bun, celor intristati mângâietor, celor rãtãciti blând povãtuitor, celor bolnavi lecuitor si tãmãduitor. Pentru aceasta tie iti cântãm asa:

Bucurã-te, cã din lume in pustie te-ai sãlãsluit ca sã agonisesti virtuti,
Bucurã-te, cã din pustie in mânãstire te-ai intors ca sãmânta virtutilor sã o semeni,
Bucurã-te, cel ce esti luminat de harul Duhului Sfânt,
Bucurã-te, cel ce esti plin de blândete si smerenie,
Bucurãte, al celor ce aleargã cãtre tine Pãrinte iubitor de fii,
Bucurã-te, cel ce imbãrbãtare si intãrire prin cuvinte de iubire acestora le dai,
Bucurã-te, cã pe cei ce veneau la tine bucurie si comoarã ii numeai,
Bucurã-te, cã pentru dragostea ta cea sfântã de bucuriile impãrãtiei Ceresti te-ai invrednicit,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov!

Condacul al 10-lea:

La sfârsitul mântuitoarelor nevointe ajungând, preacuvioase, in rugãciune plecându-ti genunchii, sufletul tãu cel sfânt in mâinile lui Dumnezeu l-ai dat, pe care sfintii ingeri l-au inãltat sus, la Tronul Atoatetiitorului, ca impreunã sã te infãtisezi intru slava cea neinseratã, cântare de laudã cântând Cuvântului celui mai sfânt decât sfintii: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

Zid tuturor sfintilor si mângâiere monahilor fiind, Preasfinte, Fecioara ti s-a arãtat inaintea sfârsitului tãu vestindu-ti cã aproape este strãmutarea ta cãtre Domnul. Deci noi, minunându-ne de o asa cercetare a Maicii Domnului, iti cântãm asa:

Bucurã-te, cã pe impãrãteasa Cerului si a Pãmântului la fatã ai vãzut-o,
Bucurã-te, cã prin arãtarea Maicii Domnului te-ai umplut de bucurie,
Bucurã-te, cel ce ai primit de la ea vestea mutãrii tale la cele ceresti,
Bucurã-te, cã prin glasul tãu cel fãrã prihanã sfintirea vietii tale ai arãtat,
Bucurã-te, cã in rugãciune inaintea icoanei Maicii Domnului duhul tãu cel smerit lui Dumnezeu I l-ai dat,
Bucurã-te, cãci cu sfârsitul tãu fãrã durere, prevestirea ta mai inainte o ai implinit,
Bucurã-te, cel ce cu cununa nemuririi de mâna Atoatetiitorului ai fost incununat,
Bucurã-te, cã fericirea Raiului impreunã cu toti sfintii ai mostenit,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov!

Condacul al 11-lea:

Cântare neincetatã Preasfintei Treimi inãltând preacuvioase, prin intreaga ta viatã mare ascet al evlaviei te-ai arãtat: celor rãtãciti spre povãtuire, celor bolnavi cu trupul si cu sufletul spre tãmãduire, iar noi, multumindu-I lui Dumnezeu pentru multimea cea nemãsuratã a milelor Lui, neincetat ii cântãm: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Fãclie dãtãtoare de luminã in timpul vietii fiind, Pãrinte de Dumnezeu fericit, si dupã moarte ca o stea strãlucitoare a pãmântului rusesc ai luminat, cãci reversi de la cinstitele tale moaste râuri de minuni celor ce cu credintã si cu dragoste aleargã cãtre tine. Iar noi, ca celui ce esti fierbinte rugãtor pentru toatã lumea si fãcãtor de minuni, tie-ti cântãm acestea:

Bucurã-te, cel ce cu multimea minunilor de Dumnezeu esti preaslãvit,
Bucurã-te, cel ce cu dragostea ta lumea intreagã o ai luminat,
Bucurã-te, iubirii lui Hristos urmasule cel credincios si drept,
Bucurã-te, mângâierea tuturor celor ce cer de la tine ajutor,
Bucurã-te, izvor nesecat al minunilor,
Bucurã-te, al celor bolnavi si neputinciosi lecuitor,
Bucurã-te, al apei celei tãmãduitoare, fântânã nesecãtuitã,
Bucurã-te, cã toate marginile pãmântului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov!

Condacul al 12-lea:

Cunoscând harul si indrãzneala ta cea mare inaintea lui Dumnezeu cãdem la tine, preacuvioase Pãrinte, roagã-te fierbinte cãtre Domnul ca sã apere Sfântã Biserica Sa de necredintã si dezbinare, de nevoi si necazuri, ca sã cântãm impreunã cu tine Fãcãtorului de bine, Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Cântând preaslãvirea ta te fericim pe tine, preacuvioase Pãrinte, ca pe un puternic mijlocitor pentru noi cãtre Domnul, ca pe un mângâietor si apãrãtor, si cu dragoste iti cântãm tie acestea:

Bucurã-te, lauda Bisericii Ortodoxe,
Bucurã-te, scut si ingrãdire a crestinãtãtii,
Bucurã-te, cãlãuza ce-i indreaptã pe toti cãtre ceruri,
Bucurã-te, apãrãtorul si ocrotitorul nostru,
Bucurã-te, cel ce cu puterea lui Dumnezeu multe minuni ai sãvârsit,
Bucurã-te, cel ce cu vesmântul tãu pe multi bolnavi ai vindecat,
Bucurã-te, cel ce toate uneltirile diavolesti le-ai biruit,
Bucurã-te, cel ce jivinele sãlbatice cu blândetea ta le-ai supus,
Bucurã-te, preacuvioase Pãrinte Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov!

Condacul al 13-lea:

O, preaminunate sfinte si mare fãcãtor de minuni, preacuvioase Pãrinte Serafime, primeste aceastã sãrmanã rugãciune a noastrã ce se inaltã spre lauda ta si stând acum inaintea Tronului impãratului impãratilor, al Domnului nostru Iisus Hristos, roagã-te pentru noi toti ca sã aflãm mila Lui in Ziua Judecãtii, cu bucurie cântându-I: Aliluia!

(Acest condac se citeste de trei ori cu trei metanii mari, apoi Icosul 1 si Condacul 1)

Rugãciunea intâia cãtre Sfântul Serafim:

O, preaminunate Serafime, mare fãcãtor de minuni din Sarov, pentru toti cei ce aleargã la tine ajutãtorule cel grabnic ascultãtor, in zilele vietii tale nimeni de la tine sãrman n-a iesit ci tuturor plãcutã le-a fost vederea fetei tale si glasul cel cu bunã intâmpinare a cuvintelor tale. Pe lângã acestea si darul tãmãduirilor, darul inainte vederii si darul vindecãrilor sufletelor celor neputincioase cu imbelsugare in tine s-au arãtat. Iar când te-a chemat pe tine Domnul de la ostenelile cele pãmântesti la odihna cea cereascã, niciodatã dragostea ta n-a lipsit de la noi si nu este cu putintã a numãra minunile tale care s-au inmultit ca stelele cerului cãci iatã, in toate marginile pãmântului te arãti oamenilor credinciosi si le dãruiesti tãmãduiri. Pentru aceasta si noi strigãm tie: O, preabunule si blândule Cuvios al lui Dumnezeu, rugãtorule cel cu indrãznealã pentru noi, care niciodatã nu depãrtezi pe cei ce te cheamã pe tine, inaltã pentru noi binefãcãtoarea ta rugãciune cãtre Domnul puterilor ca sã intãreascã poporul nostru binecredincios si sã ne dãruiascã nouã cele de trebuintã in viata aceasta si toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor noastre, ca sã ne pãzeascã de cãderi in pãcat si sã ne invete pocãinta cea adevãratã, ca fãrã de piedici sã intrãm in impãrãtia Cerurilor unde tu acum strãlucesti in slava neapusã, si sã cântãm cu toti Sfintii, lãudând Treimea cea de Viatã dãtãtoare, in veci! Amin.

Rugãciunea a doua cãtre Sfântul Serafim:

O, preasfinte Cuvioase si de Dumnezeu purtãtorule Pãrinte Serafim, cautã din slava ta cea de sus cãtre noi cei smeriti si neputinciosi, impovãrati cu multe pãcate, care cerem de la tine ajutor si mângâiere. Apropie-te de noi cu inima ta cea plinã de bunãtate si ajutã-ne ca sã pãzim fãrã de prihanã poruncile Domnului, sã tinem cu tãrie credinta ortodoxã, cu sârguintã sã-I aducem lui Dumnezeu pocãinta pentru pãcatele noastre in evlavie crestineascã, cu harul bine sã sporim si sã fim vrednici de ajutorul si mijlocirea ta pentru noi inaintea lui Dumnezeu. O, Sfinte al lui Dumnezeu, Serafime, auzi-ne pre noi, cei ce cu credintã si cu dragoste ne rugãm tie si nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce avem nevoie de ocrotirea ta. Acum si in ceasul sfârsitului nostru ajutã-ne si apãrã-ne cu rugãciunile tale de sãgetile cele pline de rãutate ale diavolului, ca sã nu ne stãpâneascã puterea lui ci, cu ajutorul tãu, sã ne invrednicim amosteni fericirea lãcasurilor Raiului. Cãci in tine ne punem astãzi nãdejdea, Pãrinte milostive, fii pentru noi cu adevãrat cãlãuzã spre mântuire si adunã-ne la lumina cea neinseratã a vietii vesnice prin mijlocirea ta cea bineplãcutã, la Tronul Sfintei Treimi, ca sã slãvim si sã cântãm impreunã cu toti Sfintii Numele cel vrednic de inchinare, al Tatãlui si al Fiului si al Sfântului Duh, in vecii vecilor. Amin.

Troparul Sfântului Serafim (glasul al 4-lea):

Din tinerete L-ai indrãgit pe Hristos, fericite, si numai Lui, Unul, ai dorit cu inflãcãrare sã ii slujesti, prin rugãciune neintreruptã in pustie, nevoindu-te cu inima plinã de umilintã dobândind iubirea lui Dumnezeu si arãtându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugãm tie: Mântuieste-ne pre noi cu rugãciunile tale, preacuvioase Serafime, Pãrintele nostru.

Condacul Sfântului Serafim (glasul al 2-lea):

Frumusetea lumii si cele trecãtoare lãsând, preacuvioase, te-ai sãlãsluit in Mânãstirea Sarovului si acolo, ingereste vietuind, multora le-ai fost cale spre mântuire. Pentru aceasta si Hristos te-a preaslãvit pe tine, Pãrinte Serafime, imbogãtindu-te cu darul tãmãduirilor si al minunilor. Drept aceea iti cântãm tie: Bucurã-te, preacuvioase Serafime, Pãrintele nostru.